Игрите побеждават агресията

Категория: Социална среда

Местоположение:

гр. Сливен

Основна цел:

Използване на арт терапията и колективните игри като методи за намаляване агресията и изграждане на модели за справяне с насилието и агресията между подрастващите деца от ромски произход.

Конкретни цели:

Проектът е насочен към ромски деца на възраст от 6 до 14 год. със и без проявени проблеми в общуването, деца с проявено агресивно поведение или деца станали жертва на насилие или агресия.

Основни дейности:

Основни цели и задачи на проекта са увличане работата с деца, ученици и младежи в инициативи за тяхното израстване, и развитие на техните заложби и таланти.

Агресията като проблем: Един от основните проблеми в обществото ни днес е агресията сред подрастващите и младежите. Все по-често сме свидетели на агресивни прояви, тормоз и насилие сред учениците. Агресията е насочена към връстници или към ученици на друга възраст, към  учители, дори и към родители. Многобройните натрупвания на агресивни прояви при децата, води до ограничения и неспособност за конструктивни, пълноценни контакти с хората. Агресията води до тежки последствия както при жертвата, така и при този, който я причинява. Свикнали с модела на агресивното поведение, те често нарушават общоприети правила, изпитват трудности в създаването на пълноценни взаимоотношения с връстниците, пренебрегват правата на другите, формират изкривена представа за значимостта на собствената си личност. Причините, които активират детската агресия са комплексни и са свързани с училището, семейството, заобикалящата среда.

Нивото на семеен стрес, позитивните и негативни отношения  на семейството повлияват върху процеса на учене на агресия при децата. Децата моделират и изграждат поведението си по подобие на възрастните около тях като ги наблюдават и имитират в ситуации изискващи справяне с гняв и фрустрации.  

Културата влияе чрез моделите на поведение показвани по телевизията и метафорите за междуличностните отношения през разнообразните форми на изкуството. Ако общността предлага разбираща и подкрепяща среда, здравословни алтернативи за забавление и изразходване на енергията, то тя ще има благотворен ефект върху формирането на умения за справяне с агресивното поведение. 

Проекта включва организиране на колективни игри и творчески задачи, чрез които се цели участниците да бъдат обединени в екип и в процеса на работа да изгладят разногласията помежду си. Менторът владеещ арт терапия ще организира 10 занимания в 8-мо СОУ, училище с преобладаващи деца от ромски произход. Освен тези занимания ще бъдат организирани още 20 броя игри по групи, съставени от различни деца, групирани по случаен признак. Целта ще бъде при конфликтни ситуации как да се постигне съгласие по спорни въпроси и да се тушират различията без насилие.

Проектът ще се реализира в рамките на 10 месеца.

Необходим общ бюджет по пера:

Проектът ще бъде на стойност 3300 (три хиляди и триста) лева, които ще бъдат вложени, както следва:

300 лв. –  Кетъринг за срещите с ромските деца

900 лв. – Преподавателски хонорари (водещи занимания и игрите)

660 лв.-  Помощни материали - флумастери, картони, лепила

340 лв. – Рекламни материали – флаери, плакати 

1000 лв. – Наем зала за занимания и техника - 20 занимания по 50 лв.

Очаквани резултати:

Реализиране на проекта ще стимулира и родителите на ромските деца с проблемен характер. Този способ ще бъде реализиран за първи път в нашия град, като продължение на предния ни проект с проблемни деца – Да победим агресията с кукли.

Чрез този проект се дава начало на една нова форма за работа с деца от ромски произход с проявено агресивно поведение.

3 300 лв.
са събрани от 3 300 лв.

 

Остават

-

Направете дарение

Сума на дарението:

(BGN)

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Крайна дата за събиране на дарения: 01.07.2016 г.

Даренията не могат да надхвърлят целевата сума.

Информация за получателя:


Име на организацията:
Сдружение „Шарен свят”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Ген. Столетов” 8
Лице за контакт:
Марияна Колева
Телефон: 0884/ 165 663

Информация за инициатора:


Име на организацията:
Сдружение „Шарен свят”
Адрес на организацията:
гр. Сливен, ул. „Ген. Столетов” 8
Лице за контакт:
Марияна Колева
Телефон: 0884/ 165 663

Споделете в социалните мрежиКатегории

Проекти, каузи, събития, подредени по категории:

Подкрепи каузата


Вие желаете да организирате събитие, за да подкрепите конкретна кауза. Опишете това събитие на общността, обяснете защо то е важно. Общността може повече от всеки един от нас.

Помогни с труд, материали или друга финансова помощ